Chúng tôi đã làm gì?

Đến nay, công ty GTID đã và đang thực hiện triển khai các dự án cho khách hàng sau: