Bộ Tài Chính

Danh sach các dự án phần mềm đã và đang triển khai:

–   Cổng thông tin phục vụ công tác hỗ trợ BTC – http://tinhocbotaichinh.vn/

–   CSDL Văn bản pháp quy ngành tài chính – http://vbpq.mof.gov.vn/

–   Phần mềm kế toán tài chính và ngân sách xã

–   Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

–   Xây dựng môi trường khai thác CSDL và đào tạo sử dụng khai thác CSDL trên Oracle Discoverer

–   Trang thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo BTC

–   Tổng hợp báo cáo dự toán, quyết toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách

Speak Your Mind

*